ทำไมเครื่องเติมอากาศถึงมีความสำคัญ?

เครื่องเติมอากาศหรือ Aerator เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการดูแลสภาพน้ำในบ่อหรือที่เก็บน้ำต่างๆ เช่น บ่อปลา บ่อเลี้ยงปลาสำหรับการเพาะเลี้ยง และที่เก็บน้ำอื่นๆ โดยเครื่องเติมอากาศจะทำหน้าที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ช่วยให้ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ สามารถหายใจได้ดีขึ้น และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการกำจัดประโยชน์ของน้ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้

การใช้เครื่องเติมอากาศในบ่อปลาและบ่อกุ้ง

การเติมอากาศในน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง เนื่องจากปลาและกุ้งต้องการออกซิเจนเพื่อหายใจและสนับสนุนการเจริญเติบโต การใช้เครื่องเติมอากาศบ่อปลาและเครื่องเติมอากาศบ่อกุ้งช่วยให้อากาศถูกเติมเข้าไปในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้:

  ปริมาณอากาศที่เพียงพอสำหรับปลาและกุ้ง การใช้เครื่องเติมอากาศทำให้น้ำมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับปลาและกุ้ง ส่งผลให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การลดความเสี่ยงของโรคในบ่อปลาและบ่อกุ้ง การเพิ่มออกซิเจนในน้ำช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดี ซึ่งเป็นตัวก่อโรคในปลาและกุ้ง นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดกลุ่มของขี้เสีย ทำให้สภาพแวดล้อมในบ่อปลาและบ่อกุ้งดีขึ้น การส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลาและกุ้ง เมื่อมีอากาศเพียงพอในน้ำ ปลาและกุ้งสามารถหายใจได้สะดวก ทำให้การเจริญเติบโตและ การสร้างเนื้อเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ ปลาและกุ้งแสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติและลดความเครียดของสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ เครื่องเติมอากาศช่วยในการผสม และกระจายออกซิเจนและสารละลายอื่นๆที่มีในน้ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นและสม่ำเสมอทั่วบ่อปลาหรือบ่อกุ้งการช่วยในกระบวนการย่อยสลายของของเสียเมื่ออากาศ ถูกเติมเข้าไปในน้ำจะเสริมสร้าง การทำงานของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อ การย่อยสลายของเสียและสารพิษ ทำให้น้ำสะอาดและไม่เหม็น การป้องกันสารพิษสะสมในบ่อ การใช้เครื่องเติมอากาศช่วยลดการสะสมของกากในบ่อปลาและบ่อกุ้ง ลดปริมาณของสารพิษที่สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของปลาและกุ้ง ในการเลือกเครื่องเติมอากาศสำหรับบ่อปลาและบ่อกุ้ง ควรพิจารณาขนาดของบ่อ ปริมาณปลาหรือกุ้งที่เพาะเลี้ยง และความต้องการออกซิเจน นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ ความยั่งยืน และงบประมาณที่มีให้ การเลือกใช้เครื่องเติมอากาศที่เหมาะสม

  เครื่องเติมอากาศ (Aerator) มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมของบ่อปลาและบ่อกุ้งดีขึ้น และช่วยในการเจริญเติบโตและการควบคุมโรคของสัตว์น้ำ การเลือกใช้เครื่องเติมอากาศที่เหมาะสมสำหรับบ่อปลาและบ่อกุ้งจะทำให้การเพาะเลี้ยงมีความประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาว

  ตัวอย่างของเครื่องเติมอากาศที่นิยมใช้ในบ่อปลาและบ่อกุ้ง

   เครื่องเติมอากาศแบบพื้นผิวน้ำ (Surface aerator): ทำงานโดยสายลมจะเข้ามาในแผ่นกระจายอากาศที่อยู่ใต้พื้นน้ำ ช่วยให้น้ำเคลื่อนไหวและเกิดการนำเสนออกซิเจน เครื่องเติมอากาศแบบลึก (Diffused aerator): ใช้ท่อลมเพื่อเติมอากาศลงไปยังลึกของน้ำ ช่วยกระจายออกซิเจนและสารละลายทั่วบ่อ พวยเติมอากาศ (Paddlewheel aerator): ใช้พวยหมุนเพื่อสร้างการกระจายอากาศและน้ำ ช่วยกระจายออกซิเจนและสารละลายในน้ำได้ดี
    						   

เครื่องเติมอากาศ Jet aerator

เครื่องเติมอากาศ คือเครื่องจักรที่ประกอบด้วยใบพัดและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนใบพัดในลักษณะต่างๆ ทั้งแนวราบ และแนวตั้ง

เครื่องเติมอากาศ Paddle Wheel Aerator

สามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เพียงนำเครื่องลงน้ำ แล้วยึดด้วยเชือก ลวดสลิง หรือ หลักยึด เครื่องจะลอย อยู่ผิวน้ำ

เครื่องเติมอากาศ Surface Aerator

เป็นเครื่องเติมอากาศ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ เป็นใบพัดชนิด Turbine ซึ่งมี คุณสมบัติในการกวนผสมสูงและเกิดสภาวะแรงดูดที่ทำให้อากาศในบรรยากาศถูกดูดผ่านใบพัดที่มี

Storage Tank

ถังเก็บและจ่าย storage tank มักจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ฐานแบน มีหลายขนาดตั้งแต่ถังขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จนถึงเป็นถังขนาดใหญ่

ตู้ควบคุมมอเตอร์

การนำตู้ควบคุมไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ป้องกันอันตรายให้กับตัวมอเตอร์ ดังนั้น การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของมอเตอร์และการนำไปใช้งาน

การใช้เครื่องเติมอากาศ Aerator ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องเติมอากาศ Aerator มีบทบาทสำคัญในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสียที่มาจากสิ่งปฏิกูล และอุตสาหกรรม การใช้เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียมีประโยชน์ดังนี้: ส่งเสริมกระบวนการชีวภาพ: เพิ่มออกซิเจนในน้ำเสียช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประ โยชน์ซึ่งเป็นตัวย่อยสลาย สารพิษและของเสียต่างๆ ทำให้น้ำเสียสะอาดขึ้นและมีสภาพที่ดีขึ้น การลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดี: การเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสียช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการก่อโรค ทำให้น้ำเสียมีสภาพที่ดีขึ้น ปรับปรุงคุณภาพน้ำ: เครื่องเติมอากาศช่วยในการผสมและกระจายออกซิเจนและสารละลายอื่น ๆ ที่มีในน้ำเสีย ช่วยให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดการสะสมของขี้เสียและสารพิษ: การใช้เครื่องเติมอากาศช่วยลดการสะสมของขี้เสียและสารพิษในน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียสะอาดขึ้นและไม่เหม็น ลดค่า BOD และ COD: การใช้เครื่องเติมอากาศช่วยลดค่าของความต้องการออกซิเจนชีวภาพ (BOD) และความต้องการออกซิเจนเคมี (COD) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้คุณภาพน้ำเสีย การลดค่า BOD และ COD ช่วยให้น้ำเสียที่ถูกบำบัดมีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม: การใช้เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียช่วยป้องกันและลดปริมาณของสารพิษและของเสียที่ไหลออกไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆ รักษาความสมดุลได้ดีขึ้น ลดความต้องการใช้สารเคมี: การใช้เครื่องเติมอากาศช่วยลดความต้องการใช้สารเคมีในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ทำให้กระบวนการนี้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น

เครื่องเติมอากาศ Aerator ที่นิยมใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายประเภทคือ

  Aerator แบบพื้นผิวน้ำ (Surface aerator): สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสียโดยที่ไม่ต้องลงสู่ลึกของน้ำ มีประสิทธิภาพในการกระจายออกซิเจนและสารละลาย Aerator แบบลึก (Diffused aerator): ทำงานโดยใช้ท่อลมเติมอากาศลงในลึกของน้ำเสีย ช่วยกระจายออกซิเจนและสารละลายทั่วบ่อ Aerator แบบแขนยาว (Long-arm aerator): มีความยาวที่สามารถปรับได้ สามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดและความลึกต่างกัน