SMITH MACHINERY

ศูนย์รวมเครื่องเติมอากาศในน้ำ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

จำหน่าย ติดตั้ง เครื่องเติมอากาศในน้ำ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

SMITH MACHINERY

บริษัท สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องเติมอากาศ ในระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ผิวน้ำ ในน้ำ ซ่อมและแก้ไขอุปกรณ์และ เครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมบริการหลังการขาย คุณภาพและบริการ ในราคาที่คุณพอใจ

PRODUCT

Jetaerator

Paddle Wheel Aerator

Storage Tank

Surface Aerator

ตู้ควบคุมมอเตอร์

REFERENCE

Reference

Reference

Reference


ความรู้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ

วิชาความรู้ระบบบำบัดรักษาน้ำเสียแบบบ่อเพิ่มอากาศ เป็นระบบบำบัดรักษาน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกสิเจนจากเครื่องเพิ่มเติมอากาศ ที่จัดตั้งแบบทุ่นหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกสิเจนในน้ำให้มีจำนวนพอเพียง สำหรับจุลอินทรีย์สามารถเอาไปใช้สลายตัวสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปลดปล่อยให้เสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ทำให้ระบบบำบัดรักษาน้ำเสียแบบบ่อเพิ่มอากาศสามารถบำบัดรักษาน้ำเสียได้อย่างมีคุณภาพ สามารถลดจำนวนความเปรอะเปื้อนของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี ได้จำนวนร้อยละ 80-95 โดยอาศัยการทำงานของจุลชีพภายใต้สถานการณ์ที่มีออกสิเจน โดยมีเครื่องเพิ่มเติมอากาศซึ่งนอกเหนือจากการที่จะทำหน้าเพิ่มออกสิเจนในน้ำแล้วยังส่งผลให้มีการกวนผสมของน้ำในบ่อด้วย กระตุ้นให้เกิดการเสื่อมสภาพสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงข้างในบ่อ
เครดิต sri.cmu.ac.th

© 2009 Smith Machinery Co.,Ltd. All Rights Reserved.